Hardcore Skater

Illustration by Shogo Yamada

 

HSKB